โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายทางหลวงชนบท อบ 4012 - บ้านแก่งหอไตร หมู่ที่ 3 บ้านโพนเมือง

15 ก.พ. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 152