ปรับปรุงล่าสุด 22 มี.ค. 2022 03:00:05 744

อำนาจหน้าที่ของกองช่าง

กองช่าง 

         มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยงข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ
งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        งานก่อสร้างและบูรณะถนน
        งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
        งานข้อมูลก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        งานประเมินราคา
        งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
        งานออกแบบและบริการข้อมูล
งานประสานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        งานประสานกิจการประปา
        งานไฟฟ้าสาธารณะ
        งานระบายน้ำ
        งานให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค
งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
        งานสำรวจและแผนที่
        งานวางผังพัฒนาเมือง
        งานควบคุมทางผังเมือง