วาระประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1/2567

20 พ.ย. 2023 15:00:00 รายงานการประชุมผู้บริหาร อบต.ตระการ 128