ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตระการ หมู่ที่ 6 ตำบลตระการ - บ้านนางิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลสะพือ

12 ก.ค. 2023 09:00:00 ราคากลาง/ตารางแสดงวงเงิน อบต.ตระการ 270