รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

2 ก.ย. 2021 09:00:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ตระการ 616