รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

7 มี.ค. 2022 10:20:00 รับสมัครงาน/โอน/ย้าย อบต.ตระการ 255