ข่าวสาร อบต.

ร้องเรียนร้องทุกข์

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ


องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
 • โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
 • ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
 • โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนายสมัย สายธนู - บ้านนายประเสริฐ คุณิรัตน์ หมู่ที่ 1 บ้านตระการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้า อบต.ไปร่องแม็ก หมู่ที่ 1 บ้านตระการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
 • โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังพลับ หมู่ที่ 8 บ้านม่วงตอย หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
 • โครงการก่อสร้างถนน คศล.สายบ้านนายวิชิต ปกป้อง หมู่ที่ 6 บ้านตระการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
 • อบต.ตระการ มอบโคพระราชทาน จำนวน 1 คู่ ให้นายสมหมาย ภูติรักษ์ ประชาชน หมู่ที่ 2
 • ประกาศ การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา  ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน

            ข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ
   
  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมสระน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
  23 พ.ย. 2023 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ตระการ 30
  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานประเพณีลอยกระทงบริเวณริมสระน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการจัดงานในวันอังคาร ที่  ๒๗   เดือน พฤศจิกา...
  แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 ผลลัพธ์
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท อบ 4012 (กม.18+000)-แยกถนนบ้านดอนหมู หมู่ที่ 4-บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกจาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ 15 มิ.ย. 2023
 • แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนหมู - บ้านแก่งหอไตร หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 19 ม.ค. 2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 6 บ้านตระการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 19 ม.ค. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนหมู - บ้านแก่งหอไตร หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 19 ม.ค. 2023
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตระการ - บ้านสร้างโอง หมู่ที่ 6 บ้านตระการ ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อ 19 ม.ค. 2023
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 165 ผลลัพธ์
 • จ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมโครงไม้ รายละเอียดดังนี้ 1.ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ฯ ขนาด 140 x 270 ซม. พร้อมโครงไม้ 2.ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขนาด 140x270 ซม. พร้อมโครงไม้ 3.ป้า่ยพระบรมฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ขนาด 140 x 270 ซม. พร้อมโครงไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 7 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.บ้านโพนเมืองเก่า หมู่ที่ 3 บ้านโพนเมือง ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 614 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง ไปห้วยระเว หมู่ที่ 7 บ้านโพนเมือง ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 342.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวทางคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำสายทางหลวงชนบท อบ 4012 - แยกถนนบ้านดอนหมู - บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 58 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372.44 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ชั้น 3 จำนวน 66 ท่อน พร้อมบ่อพักขนาด 0.60x0.60 เมตร จำนวน 24 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 4 ก.ย. 2023
 • แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
 • ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เสียงตามสาย) สาย DW 2x1.5 sq.mm จำนวน 3,000 เมตร,อุปกรณ์ยึดสายและลำโพง จำนวน 75,ชุด,แท่งทองแดงพร้อมสายกราวด์ จำนวน 1 ชุด,เครื่่องขยายเสียง ขนาด 2,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง,ชุดลำโพงฮอร์น 150 วัตต์ ขนาด 15 นิ้ว จำนวน 4 ชุด,เครื่องเล่น DVD VCD CD MP3 MP4 USB จำนวน 1 เครื่อง,ไมโครโฟนไร้สายพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด ตู้ Rack เก็บอุปกรณ์ ขนาด 12U ทำจากเหล็ก จำนวน 1 ตู้ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 28 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนเมือง ไปห้วยระเว หมู่ที่ 7 บ้านโพนเมือง ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 342.50 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 20 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รพ.สต.บ้านโพนเมืองเก่า หมู่ที่ 3 บ้านโพนเมือง ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 72 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 614 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 20 ก.ย. 2023
 • จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายร่องคำเม็ก หมู่ที่ 4 บ้านดอนหมู กว้าง 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 11 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 x 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมผนังกำแพง ปริมาณลูกรังรวมไม่น้อยกว่า 220 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เมื่อ 21 มิ.ย. 2023
 • ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์
  คลังความรู้

  TOP