หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27 เม.ย. 2023 18:17:27 แผนพัฒนาบุคลากร อบต.ตระการ 200
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนตำบลในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตระการ เรื่อง การสร้า...